Menu

Vedtægter

 

  Vedtægter for Tjæreborg Idrætsforening  
  Vedtægterne er godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 21. marts 2006  
 
     
§1

Foreningens navn

Navn: Tjæreborg Idrætsforening (TIF)
Stiftet: 1910
Hjemsted: Tjæreborg, Esbjerg Kommune
Medlem af: Jydsk Boldspil Uniion (JBU) 
§2

Formål

Foreningens formål er at tilvejebringe gode betingelser for udøvelse af idræt. 
§3

Medlemmer

Foreningen består af aktive og passive medlemmer. Aktive medlemmer er idrætsudøvere, som har betalt kontingent. Passive medlemmer er deltagere i Tjæreborg Idrætsforenings præmiespil samt enhver, som støtter foreningen ved køb af passivt medlemskort. Foreningen er åben for alle. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis han/hun modarbejder formålet. Det ekskluderede medlem har dog ret til at appellere afgørelsen på den førstkommende ordinære generalforsamling.

En enig bestyrelse kan i henhold til retningslinier for

 

 

 • ÆRESMEDLEMSKAB AF TJÆREBORG IDRÆTSFORENING 
  (vedtaget 7/5 -85) udpege æresmedlemmer af foreningen.

   

  
§4

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling 1 gang årligt i februar måned. Generalforsamlingen
indvarsles af bestyrelsen mindst 14 dage for i GRØN FRITID eller lokalbladet.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretninger
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen, herunder valg af 2 suppleanter
 6. Valg af 2 revisorer, herunder valg af 2 suppleanter


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før.

Beslutninger og valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved personvalg kræves skriftlig afstemning. Øvrige afstemninger finder sted ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, hvis blot et medlem kræver dette. Alle medlemmer - såvel passive som aktive - over 18 år har stemmeret og er valgbare. Forældre til aktive medlemmer under 18 år har også stemmeret og er valgbare. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/5 af alle stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt, motiveret krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 8 uger efter anmodning. Indvarslingen foretages efter samme regler, som ovenfor anført. 
§5

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 personer, der på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer sig med følgende poster:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Sekretær

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. 
På ulige årstal afgår efter tur 3 medlemmer, og på lige årstal afgår 2 medlemmer af bestyrelsen. 

På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter, som sidder til næste generalforsamling. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Fra bestyrelsens møder udarbejdes et beslutningsreferat, som godkendes senest på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 

Mindst 1 bestyrelsesmedlem skal være repræsenteret i de stående udvalg. 

Formanden og kasserer har tegningsret for foreningen. 
Dog ved køb og realisation af værdipapirer, investeringer i faste anlæg til brug for foreningen, optagelse af lån til finansiering af faste anlæg samt transport og indfrielsespåtegning er det hele bestyrelsen, som tegner foreningen. 
§6

Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, man skønner er nødvendige for arbejdets udførelse. 

Mindst 1 bestyrelsesmedlem skal være repræsenteret i de stående udvalg.

Bestyrelsen og udvalgenes sammensætning fremgår af TIF´s organisationsplan, som bl.a. findes i GRØN FRITID. 
§8

Foreningens grundareal

I tilfælde af jordens salg vil den herved indkomne kapital være at overdrage kommunen til forvaltning, dog således, at kapitalen med renter til enhver tid stilles til rådighed til køb af jord ved en eventuel ny idrætsforenings stiftelse.

I henhold til tidligere vedtægter kan denne paragraf ikke omstødes. 
§9

Foreningens formue

Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut. 
§10

 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles i henhold til reglerne i § 4. 

Til godkendelse kræves 1/3 af de afgivne stemmer. 
§11

Foreningens opløsning

Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at en sådan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måned og højst 3 måneders mellemrum.

Evt. formue tilfalder et lokalt idrætsligt formål, der bestemmes af den sidste afholdte generalforsamling.

Se dog § 8.